ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 เม.ย. 2564
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 เม.ย. 2564
3 แก้ไขประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 เม.ย. 2564
4 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 มี.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
65
04 มี.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 มี.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ก.พ. 2564
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ธ.ค. 2563
10 รายงานงบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25