ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ต.ค. 2564
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 เม.ย. 2564
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 เม.ย. 2564
5 แก้ไขประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำล ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 เม.ย. 2564
6 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 มี.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
105
04 มี.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 มี.ค. 2564
9 ประกาศ อบต.ตะแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ก.พ. 2564
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25