ข่าว : แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด  : แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างและแบบคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้แจ้งข่าว : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ประกาศเมื่อ :